#MV029 – Tabuľka s identifikačným číslom nebezpečenstva a UN číslom

30.00

Tabuľka s identifikačným číslom nebezpečenstva a UN číslom (plast/prípadne vieme tabuľky vyrobiť aj na magnetickú fóliu, rozmer: 400x300mm)

Tabuľka s identifikačným číslom nebezpečenstva a UN číslom

Identifikačné číslo nebezpečnosti pozostáva z dvoch alebo troch číslic. Číslice označujú tieto nebezpečia:
2Únik plynu tlakom alebo chemickou reakciou
3 Horľavosť kvapalín (pár) a plynov alebo kvapalín schopných samoohrevu
4 Horľavosť tuhých látok alebo tuhých látok schopných samoohrevu
5Podpora horenia
6 Toxicita alebo nebezpečenstvo infekcie
7 Rádioaktivita
8 Žieravosť
9 Nebezpečenstvo prudkej samovoľnej reakcie
Kategórie: