#ADR008 Nehorľavé a nejedovaté plyny

Nehorľavé a nejedovaté plyny

Nehorľavé a nejedovaté plyny

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste) je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti.

Kategórie: