#ADR015 Výbušné látky a predmety podtriedy 1.6

Výbušné látky a predmety podtriedy 1.6

Výbušné látky a predmety podtriedy 1.6

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste) je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti.

Kategórie: