#CLP008 (GHS) Dráždivosť

Toxikologické nebezpečenstvo: Dráždivosť

Cena za kus

Toxikologické nebezpečenstvo: Dráždivosť

Čo je CLP?
Klasifikácia, označovanie a balenie (CLP) je nové nariadenie EÚ pre klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok a zmesí. Jeho cieľom je zabezpečiť jednotný a komplexný spôsob stanovenia, klasifikovania a komunikácie ohľadom zdravotných, fyzikálno-chemických rizík a nebezpečnosti pre životné prostredie. CLP je založené na Globálnom harmonizovanom systéme klasifikovania a označovania chemikálií OSN (GHS).

Veľkosť CLP (GHS) značky sa stanovuje podľa objemu chemickej látky:
– nepresahujúci 3 litre – aspoň 52×74 mm (A8), veľkosť piktogramu aspoň 16×16 mm
– väčší než 3 litre, ale nepresahujúci 50 litrov – aspoň 74×105 mm (A7), veľkosť piktogramu aspoň 23×23 mm
– väčší než 50 litrov, ale nepresahujúci 500 litrov – aspoň 105×148 mm (A6), veľkosť piktogramu aspoň 32×32 mm
– väčší než 500 litrov – aspoň 148×210 mm (A5), veľkosť piktogramu aspoň 45×45 mm

Kategórie: