Výstražný štítok #W008

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 008.01 Pozor, elektrické zariadenie

W 008.02 Pozor, životu nebezpečné napätie!

W 008.03 Vysoké napätie – životu nebezpečné!

W 008.04 Pozor, možnosť výskytu životunebezpečného napätia!

W 008.05 Pozor, kábel vysokého napätia – životu nebezpečné!

W 008.06 Pozor, elektroinštalačný kanál – životu nebezpečné!

W 008.07 Výstraha – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!

W 008.08 Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!

W 008.09 Výstraha – životu nebezpečné dotýkať sa drôtov aj na zem spadnutých!

W 008.10 Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení, alebo drôtov aj na zem spadnutých!

W 008.11 Výstraha – vstupovať na trať je životu nebezpečné!

W 008.12 Pozor, pod napätím!

W 008.13 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!

W 008.15 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!

W 008.16 Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!

W 008.18 Pozor, zvyškový náboj!

W 008.19 Pozor, spätný prúd!

W 008.20 Pozor, okolie je len čiastočne izolované!

W 008.22 Pozor, uzemnené!

W 008.23 Pozor, nesynchrónny stav!

W 008.24 Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!

W 008.25 Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!

W 008.26 Výstraha – životu nebezpečné je používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane!

W 008.27 Výstraha – trakčné vedenie je vzdialené len ………… cm!

W 008.28 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!

W 008.29 Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!

W 008.30 Pozor, napätie ……………. V!

W 008.31 Pozor, systém ………….. je pod napätím!

Kategórie: