#ADR017 Rádioaktívne látky kat I.

Rádioaktívne látky kat I.

Rádioaktívne látky kat I.

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste) je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu. Rozdeľuje náklady podľa tried nebezpečnosti.

Kategórie: