Výstražný štítok #W001

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 001.01 Pozor, nebezpečenstvo požiaru!

W 001.03 Nebezpečenstvo ohňa

W 001.04 Pozor, nebezpečenstvo samovznietenia!

W 001.05 Pozor, horľavé pary!

W 001.06 Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín

W 001.07 Pozor, prevoz horľavých kvapalín!

W 001.09 Nebezpečenstvo požiaru, alebo vysokej teploty

W 001.10 Pozor, horľavá látka I. triedy!

W 001.11 Pozor, horľavá látka II. triedy!

W 001.12 Pozor, horľavá látka III. triedy!

W 001.13 Pozor, horľavá látka IV. triedy!

W 001.14 Pracovisko so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom

Kategórie: