Výstražný štítok #W011

Výstražný štítok, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

Výstražné tabuľky je nutné použiť k vyznačeniu priestorov pre prevenciu rizík bezpečnosti práce.

Mali by byť umiestnené napr. pred vstupom do miest, do ktorých by voľným vstupom osôb s vyznačeným obmedzením bola ohrozená ich vlastná bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných zamestnancov v danom priestore.

Všetky naše štítky si môžete na vyžiadanie upraviť (pridať vlastný text prípadne iné grafické úpravy.) Ak máte takúto požiadavku, prosím vyplňte pole “Text na tabuľke alebo iná úprava”.

W 011.01 Pozor, horľavé materiály!

W 011.02 Pozor, látky podporujúce požiar!

W 011.03 Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie

W 011.04 Nebezpečenstvo samovznietenia

Kategórie: